Let op! Bij een aantal diensten gaat u naar de website van één van onze andere bedrijven.
Quickscan Flora en Fauna

Heeft u een Quickscan Flora en Fauna nodig?

Bent u van plan te (ver)bouwen of de bestemming van uw perceel te wijzigen?
Als het antwoord ja is, krijgt u te maken met de Omgevingswet, die van toepassing is op iedereen in Nederland. Daarnaast zijn er provinciale verordeningen die moeten worden nageleefd. Deze omstandigheden maken het verplicht om een Quickscan Flora en Fauna uit te voeren volgens de richtlijnen van de Omgevingswet.

Is er ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer of onderhoud voorzien?

Indien ja dan dient onderzocht te worden of de Omgevingswet niet wordt overtreden
Het effect van de ontwikkeling - zowel tijdelijk als permanent - en alle bijbehorende werkzaamheden moet worden beoordeeld. Dit geldt voor beschermde dier- en/of plantensoorten, evenals voor de gebieden binnen het project.

Projectrisico’s vroegtijdig signaleren kan vertraging in de uitvoering voorkomen
Daarom is het raadzaam om de Quickscan Flora en Fauna zo vroeg mogelijk aan te vragen en uit te laten voeren. Op die manier kunnen risico's worden geïdentificeerd en vertraging worden vermeden.

Wat is een Quickscan Flora en Fauna?

Een Quickscan Flora en Fauna brengt in kaart of en welke beschermde dier- en/of plantsoorten of natuurgebieden in een te ontwikkelen gebied voorkomen
Een Quickscan Flora en Fauna wordt (branche-afhankelijk) ook wel een voortoets, natuurtoets, ecologisch vooronderzoek of verkennend onderzoek genoemd. Het betreft altijd een oriënterend onderzoek. Hierin wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan de natuurwetgeving.
Via een literatuuronderzoek (zoals de Nationale Databank Flora en Fauna, NDFF) en verkennend veldbezoek wordt beoordeeld welke beschermde natuurwaarden verwacht worden in het plangebied. Ook wordt bepaald of en welke mogelijke nadelige effecten de ontwikkelingsplannen kunnen hebben op eventuele nabijgelegen Natura 2000-gebieden of gebieden van Natuurnetwerk Nederland.
Wanneer er beschermde flora- en faunasoorten voor kunnen komen in en rond het ontwikkelingsgebied en zodoende verbodsbepalingen van de wet kunnen worden overtreden, is aanvullend onderzoek noodzakelijk. In dit onderzoek wordt precies in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor de desbetreffende soort(en) en hoe verder te handelen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Is een Quickscan Flora en Fauna verplicht?

Een Quickscan Flora en Fauna is niet altijd verplicht maar kan verplicht zijn op basis van de Wet natuurbescherming
Dit is het geval wanneer er werkzaamheden plaatsvinden in een gebied waar beschermde planten en dieren kunnen voorkomen. De Quickscan geeft dan inzicht in de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten en de mogelijke effecten van de geplande werkzaamheden op deze soorten. Wilt u weten of uw activiteiten en/of het gebied waar u wilt ontwikkelen u verplichten om een quickscan uit te laten voeren?

Hoe lang duurt een Quickscan Flora en Fauna?

De duur van een Quickscan Flora en Fauna is afhankelijk van diverse factoren
Denk daarbij aan grootte en complexiteit van een te onderzoeken gebied en het soort onderzoek dat moet worden uitgevoerd. Een flora en fauna-onderzoek kan bijvoorbeeld binnen enkele dagen worden uitgevoerd. Dit terwijl een uitgebreid ecologisch onderzoek (veelal een vervolg op een Qiuckscan bij gerezen twijfel) meerdere weken tot maanden kan duren.
BioEcologie Flora en Fauna kan u hierover nader informeren en u een indicatie geven van de te verwachten doorlooptijd.

Contact opnemen
BioEcologie Flora en Fauna

BioEcologie Flora en Fauna verzorgt ecologisch advies

BioEcologie Flora en Fauna is actief in Zuidwest-Nederland en maakt deel uit van B&E Bedrijven.
Contact opnemen
             
Ontwerp en realisatie:
Wigman van Dijk
crossmenu