Let op! Bij een aantal diensten gaat u naar de website van één van onze andere bedrijven.
Quickscan Flora en Fauna

Heeft u een Quickscan Flora en Fauna nodig?

Gaat u (ver)bouwen) of uw perceelbestemming wijzigen?
Als het antwoord ja is, krijgt u te maken met de Wnb. De Wet natuurbescherming (Wnd) geldt voor iedereen. Daarnaast zijn er provinciale verordeningen. Deze feiten leiden ertoe dat een Quickscan Flora en Fauna verplicht is vanuit de Wet natuurbescherming.

Is er ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer of onderhoud voorzien?

Indien ja dan dient onderzocht te worden of de Wet natuurbescherming niet wordt overtreden
Zo moet bezien worden wat het effect van de ontwikkeling - (tijdelijk of permanent) en alle bijhorende werkzaamheden – is. Dit voor beschermde dier- en/of plantsoorten plus de gebieden binnen het project.

Projectrisico’s vroegtijdig signaleren, kan vertraging in de uitvoering voorkomen
Het is daarom gewenst om de Quikscan Flora en Faunazo vroeg mogelijk aan te vragen en uit te laten voeren. Dit om risico’s en vertraging te vermijden.

Wat is een Quickscan Flora en Fauna?

Een Quickscan Flora en Fauna brengt in kaart of en welke beschermde dier- en/of plantsoorten of natuurgebieden in een te ontwikkelen gebied voorkomen
Een Quickscan Flora en Fauna wordt (branche-afhankelijk) ook wel een voortoets, natuurtoets, ecologisch vooronderzoek of verkennend onderzoek genoemd. Het betreft altijd een oriënterend onderzoek. Hierin wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan de natuurwet.
Via een literatuuronderzoek (zoals de Nationale Databank Flora en Fauna, NDFF) en verkennend veldbezoek wordt beoordeeld welke beschermde natuurwaarden verwacht worden in het plangebied. Ook wordt bepaald of en welke mogelijke nadelige effecten de ontwikkelingsplannen kunnen hebben op eventuele nabijgelegen Natura 2000-gebieden of gebieden van Natuurnetwerk Nederland.
Wanneer er beschermde flora- en faunasoorten voor kunnen komen in en rond het ontwikkelingsgebied en zodoende verbodsbepalingen van de wet kunnen worden overtreden, is aanvullend onderzoek noodzakelijk. In dit onderzoek wordt precies in kaart gebracht wat de gevolgen zijn voor de desbetreffende soort(en) en hoe verder te handelen in het kader van de Wet natuurbescherming.

Is een Quickscan Flora en Fauna verplicht?

Een Quickscan Flora en Fauna is niet altijd verplicht maar kan verplicht zijn op basis van de Wet natuurbescherming
Dit is het geval wanneer er werkzaamheden plaatsvinden in een gebied waar beschermde planten en dieren kunnen voorkomen. De Quickscan geeft dan inzicht in de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten en de mogelijke effecten van de geplande werkzaamheden op deze soorten. Wilt u weten of uw activiteiten en/of het gebied waar u wilt ontwikkelen u verplichten om een quickscan uit te laten voeren?

Hoe lang duurt een Quickscan Flora en Fauna?

De duur van een Quickscan Flora en Fauna is afhankelijk van diverse factoren
Denk daarbij aan grootte en complexiteit van een te onderzoeken gebied en het soort onderzoek dat moet worden uitgevoerd. Een flora en fauna-onderzoek kan bijvoorbeeld binnen enkele dagen worden uitgevoerd. Dit terwijl een uitgebreid ecologisch onderzoek (veelal een vervolg op een Qiuckscan bij gerezen twijfel) meerdere weken tot maanden kan duren.
BioEcologie Flora en Fauna kan u hierover nader informeren en u een indicatie geven van de te verwachten doorlooptijd.

Contact opnemen
BioEcologie Flora en Fauna

BioEcologie Flora en Fauna verzorgt ecologisch advies

BioEcologie Flora en Fauna is actief in Zuidwest-Nederland en maakt deel uit van B&E Bedrijven.
Contact opnemen
             
Ontwerp en realisatie:
Wigman van Dijk
crossmenu