Let op! Bij een aantal diensten gaat u naar de website van één van onze andere bedrijven.
Ontheffing Wet natuurbescherming

Wat is de Wet natuurbescherming?

De Wet natuurbescherming is per 1 januari 2017 in werking en vervangt drie wetten:

  1. de natuurbeschermingswet 1998
  2. de boswet
  3. de flora- en faunawet.

De Wnb vertelt hoe natuur in Nederland beschermd moet worden

Hoe natuurbeleid concreet wordt ingevuld, scheelt per provincie
De Wnb geldt voor alle inwoners van Nederland. Dus ook voor u wanneer u ruimtelijke ontwikkelingen of (planmatig) onderhoud wilt doorvoeren.

Ontheffing op de Wet natuurbescherming

Ontheffing op de Wet natuurbescherming is in uitzonderlijke gevallen mogelijk
Dit betekent dat u bij hoge uitzondering en onder strikte voorwaarden negatieve effecten op beschermde soorten of gebieden mag veroorzaken. Zo’n eis kan zijn dat u alternatief leefgebied ontwikkelt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een te isoleren spouwmuur en het aanbieden van ‘alternatieve woonruimte’ voor vleermuizen na het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Hiervoor en voor andere plant- en diersoorten zijn (maatwerk)oplossingen verkrijgbaar.

De Wet natuurbescherming onderscheidt drie beschermingsregimes

De eerste twee zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992)
Het derde beschermingsregime betreft soorten die niet Europa-breed beschermd zijn, maar landelijk: de Nationaal beschermde soorten (in wet aangemerkt als “andere soorten”).

Wat is een ontheffing Wet natuurbescherming?

Een ontheffing Wet natuurbescherming is een besluit van de provincie waar u actief bent
De ontheffing maakt per individueel en concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod.Het kan dat u extra stappen moet zetten om aan de Wnb te voldoen. U kunt een ontheffing op de Wet natuurbescherming aanvragen bij de provincie. Ook kunt u dit door ons laten verzorgen.

Contact ons

Wanneer heeft u een ontheffing Wet natuurbescherming nodig?

U heeft een ontheffing nodig als de volgende kwesties voor uw project opgaan:

  1. er zijn streng beschermde dier- of plantsoorten aanwezig
  2. uw project ligt in beschermd gebied en/óf er is een beschermde houtopstand aanwezig
  3. de uit te voeren werkzaamheden hebben een negatief effect op de natuurwaarden en kunnen niet voorkomen worden.

De aanvraag voor uw ontheffing doet u bij de provincie waarin het project gepland is. Bovenstaande voorwaarden staan hieronder verder uitgewerkt.

Zo ziet de ontheffing Wet natuurbescherming-procedure eruit:

Bent u benieuwd of u een ontheffing nodig heeft voor uw project en hoe ‘het ontheffingsproces’ eruitziet? BioEcologie Flora & Fauna hanteert de onderstaande fases in haar plan.

Fase 1:

We controleren of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn op de locatie
Beschermde dier- en plantensoorten kunnen op veel verschillende locaties en posities voorkomen. Ook bij slopen en verbouwen moet u rekening houden met de gevolgen voor de leefomgeving van de beschermde dier- en plantsoorten. Tijdens het ecologisch onderzoek wordt research gedaan naar de aanwezigheid van beschermde soorten of beschermde gebieden. Als er beschermde flora en fauna aanwezig (kunnen) zijn, voeren wij nader onderzoek uit. Dit bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van vleermuizen of broedvogels. Ook wordt onderzocht of het project (negatief) effect heeft op beschermde natuurgebieden of beschermde houtopstanden. De resultaten hiervan worden vastgelegd in een rapportage. Als er geen beschermde soorten of gebieden voorkomen, is een ontheffing niet nodig. Blijkt uit het onderzoek dat er beschermde soorten en/of gebieden aanwezig zijn, dan gaan wij verder met stap twee.

Fase 2:

Hebben de werkzaamheden invloed op de Wet natuurbescherming?
Als tijdens fase één is vastgesteld dat er beschermde natuurwaarden aanwezig zijn, zullen wij de mogelijke negatieve effecten in kaart brengen en hierop passend advies uitbrengen.

Een negatief effect kan ontstaan als u:

  • een spouwmuur wilt isoleren waarin vleermuis-verblijfplaatsen aanwezig zijn
  • een boom wilt kappen waarin een nest van bijvoorbeeld een boomvalk aanwezig is
  • zonnepanelen wilt laten vervangen door nieuwe waaronder nesten van kauwen aanwezig zijn
  • een dak of delen van een dak wilt vervangen waarin nesten van huismussen aanwezig zijn     


Als na het doorlopen van fase één en twee blijkt dat beschermde natuurwaarden aanwezig zijn die negatieve effecten tot gevolg kunnen hebben, is een ontheffing nodig. Dit betekent dat fase drie in werking treedt.

Notitie
Ook wanneer u geen ontheffing hebt, heeft u te maken met de Wnb. Iedereen in Nederland is verplicht om voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en in het wild levende dieren en planten plus hun directe leefomgeving. Deze zorgplicht houdt in dat men bij werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen moet nemen (binnen wat redelijkerwijs verwacht kan worden) om onnodige schade te voorkomen.

Fase 3:
Een ontheffing Wet natuurbescherming en maatregelen om schade te verkleinen

Blijkt uit onderzoek dat schade wordt aangebracht aan beschermde soorten, houtopstanden en/of gebieden? 
Dan is het aanvragen van een ontheffing op de Wet natuurbescherming verplicht. Hiervoor moet u aan diverse eisen voldoen. BioEcologie Flora en Fauna kan u ontzorgen bij het verkrijgen van de ontheffing van de Wnb en het volgen van de verplichte maatregelen. Mogelijk kan de werkwijze zo worden aangepast dat schade is te overzien of dat alternatieve maatregelen worden getroffen die de schade beperken. Dit door het opstellen van een ecologisch werkprotocol.

Is de ontheffing Wet natuurbescherming voor u een plicht?

Ja. Maar geen nood! BioEcologie Flora & Fauna Advies kan dit volledig voor u verzorgen.
Dit zodat u zich kunt focussen op het realiseren van uw project. Let wel: een ontheffing Wnb krijgt u niet zomaar! Bij de aanvraag dient u het wettelijk belang van de werkzaamheden te duiden. Ook dient u aan te tonen dat er geen andere oplossing mogelijk is. Vervolgens dienen er ook andere eisen ingewilligd te worden. U bent verplicht om de beschermde soorten en/of gebieden te compenseren of migreren. Dit laatste door bijvoorbeeld alternatief leefgebied te realiseren. Een en ander conform een ecologisch werkprotocol.

BioEcologie Flora & Fauna beschermt tegen overtredingen van de Wnb

Neem het zekere voor het onzekere met de specialisten van BioEcologie Flora en Fauna.

Contact ons
BioEcologie Flora en Fauna

BioEcologie Flora en Fauna verzorgt ecologisch advies

BioEcologie Flora en Fauna is actief in Zuidwest-Nederland en maakt deel uit van B&E Bedrijven.
Contact opnemen
             
Ontwerp en realisatie:
Wigman van Dijk
crossmenu